Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów itp.).

Wyłączenia:

  • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Figaniak, dostepnosc@mops.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 78 22 337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator ds. dostępności: Grzegorz Polkowski
e-mail: grzegorz.polkowski@mops.wroclaw.pl
Telefon: 71 78 22 375

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek znajduje się od strony ulicy Strzegomskiej. Ilość kondygnacji 5. Ciągi piesze prowadzące do wejść są w dobrym stanie.

Komunikacja miejska

W odległości nieprzekraczającej 300 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus, tramwaj. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

Miejsca parkingowe

Obok wejścia B do budynku zostały zlokalizowane trzy miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi (koperta) oraz znakiem pionowym.

Wejścia

Budynek posiada dwa wejścia: A i B. Do obu wejść prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze. Nad wejściami A i B umieszczone są głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia A – nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Trzeba pokonać 8 schodów, 5 przed wejściem i 3 za.  W czasie obowiązywania pandemii Covid-19 wejście jest zamknięte.

Wejście B – przy wejściu zlokalizowana jest pochylnia umożliwiająca dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Schody, winda, korytarze

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe usytuowane przy wejściu A i wejściu B. Biegi schodów oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość i długość. Schody wyposażone są w poręcze oraz taśmę antypoślizgową.

Dźwig osobowy znajduje się przy wejściu B i umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku. Przycisk przywołania umiejscowiony został na odpowiedniej wysokości, która pozwala na samodzielne korzystanie z windy przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.  Nad windą umieszczony jest głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Sam dźwig jednak nie został wyposażony w komunikaty głosowe. Panel sterowania nie posiada dodatkowego oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Szklane drzwi znajdujące się w korytarzach są oznaczone kontrastowymi paskami. Szerokość korytarzy jest zgodna z warunkami technicznymi.

Część budynku przeznaczona do obsługi Klientów:

Część budynku przeznaczona jest do obsługi Klientów. Za wejściem głównym po lewej stronie znajduję się Informacja. Po prawej stronie znajduję się biletomat obsługujący wszystkie Biura Obsługi Klienta oraz Kasy. Biletomat jest na odpowiedniej wysokości, posiada duży i wyraźny wyświetlacz. System kolejkowy informuję o aktualnie obsługiwanym numerze klienta zarówno głosowo, jak i wizualnie. Dodatkowym wyposażeniem ułatwiającym obsługę Interesantów jest zamontowany domofon, służący do połączenia z wybranym Działem. Domofon zamontowany jest na dostosowanej wysokości. Urządzenie nie posiada rozwiązań przeznaczonych dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku

Hall posiada obszerną poczekalnię z miejscami siedzącymi. Duża przestrzeń pozwala na swobodne przemieszczanie się.

KASY – zostały czytelnie oznaczone. Okienka kasowe usytuowane są zbyt wysoko, co może utrudniać swobodne korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach lub niskiego wzrostu. Kasy nie są dostosowane na potrzeby osób z dysfunkcją słuchu.

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych sala 25 – znajduje się na parterze po prawej stronie, posiada znacznik systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dwuskrzydłowe drzwi umożliwiają bezproblemowy wjazd osób poruszających się na wózkach nawet elektrycznych typu skuter. Stanowiska obsługi klienta są oznaczone czytelnymi cyframi, a także posiadają dostosowane biurka z dostawką zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Dział ten dysponuję pętlą indukcyjną ułatwiającą obsługę osób z aparatami słuchowymi.  

Program 2+3 i jeszcze więcej oraz Karta Dużej rodziny sala 26 – znajduje się na parterze na wprost. W przejściu do sali 26 znajdują się drzwi. Stanowiska obsługi klienta są usytuowane na środku sali. Biurka przeznaczone do obsługi klienta nie posiadają dostawek ułatwiających obsługę osób poruszających się na wózkach.  Sala jest obszerna, dodatkowo posiada pokój dla dzieci.

Sala 22 – znajduję się na parterze po lewej stronie za kasami. Do sali prowadzą wąskie drzwi. Ponadto za drzwiami znajduję się wysoki próg uniemożliwiający dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Próg został skontrastowany. Stanowiska obsługi klienta są usytuowane na środku sali. Biurka nie posiadają dostawek ułatwiających obsługę osób poruszających się na wózkach.

Toaleta

Budynek posiada dostosowana toaletę o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Znajduje się na parterze i jest oznaczona. Przy misce ustępowej zamontowany jest uchwyt uchylny. Armatura sanitarna oraz włącznik światła umieszczone są na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Pomieszczenia posiada przewijak.  Toaleta nie posiada przycisku alarmującego.

Ewakuacja

Budynek posiada 2 drogi ewakuacyjne, które są dobrze oznakowane. Dodatkowym wyposażeniem są wózki ewakuacyjne schodowe, które zapewniają bezpieczeństwo osobą z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje

Na parterze w holu obok kas znajduje się kącik dla karmiących matek.

W obrębie wejścia B znajduje się tablica informacyjna. Główne funkcje budynku zostały dodatkowo oznaczone znacznikami TOTUPOINT, które udźwiękawiają i opisują przestrzeń obu wejść do budynku, windy, Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, dostosowanej toalety,  Działu Pomocy Instytucjonalnej, Sekretariatu oraz Działu Pieczy Zastępczej. Nie zastosowano całościowego planu budynku.

Informacje dotyczące pozostałych lokalizacji dostępne są na stronie MOPS

https://mops.wroclaw.pl/kontakt/deklaracja-dostepnosci

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Administrator

Opublikował: Jarosław Manek

Data wytworzenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2021-03-25