Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Dyrektor - Anna Józefiak-Materna

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej - Michał Szydłowski

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - Anna Dudek

Zastępca Dyrektora ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń  - Andrzej Mańkowski


Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu kieruje Dyrektor, który zarządza jednostką jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia. Dyrektor zarządza MOPS i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor odpowiada przed Prezydentem Miasta za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji MOPS oraz organizację i skuteczność pracy MOPS. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego. 
 
Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników MOPS. Jako kierownik MOPS, Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami MOPS oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych. 
 
Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz zawiera umowy cywilnoprawne w sprawach dotyczących zadań statutowych. 

Dyrektor wydaje, na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Radę Miejską Wrocławia, decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wynikających z ustaw wymienionych w uchwale nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 118, poz. 2097 z późn. zm.).
 
Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację. Wykonując powierzone zadania, Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy zapewniają prawidłową i terminową realizację zadań, wynikających z zakresu działania MOPS, w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych oraz nadzorują i koordynują ich działalność.
 
Podczas nieobecności Dyrektora  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje wyznaczony przez niego Zastępca  Dyrektora.  Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich  zadań  działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

 

 

metryczka


Wytworzył: Remigiusz Różański (9 września 2010)
Opublikował: Remigiusz Różański (9 września 2010, 11:00:09)

Ostatnia zmiana: Remigiusz Różański (15 września 2020, 09:32:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20621