Podstawa prawna funkcjonowania MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „MOPS” jest jednostką organizacyjną Gminy nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej i ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6. MOPS działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz 511);
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 917 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz 1260 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508  z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.);
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.);
 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755);
 10. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220);
 11. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.);
 12. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.);
 13. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.);
 14. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);
 15. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
 16. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.);
 17. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);
 18. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878);
 19. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.);
 20. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 21. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 22. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.);
 23. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.);
 24. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);
 25. uchwały Nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nienależących do zadań z zakresu pomocy społecznej (j.t. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 5482);
 26. uchwały Nr XXXII/728/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu dotacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 3818);
 27. uchwały Nr X/183/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (j.t. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 2404);
 28. zarządzenia Nr 2777/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu;
 29. statutu MOPS stanowiącego załącznik do uchwały nrLIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (j.t. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz.3328);
 30. regulaminu organizacyjnego MOPS (zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia regulamin.   

metryczka


Wytworzył: Remigiusz Różański (9 września 2010)
Opublikował: Remigiusz Różański (9 września 2010, 11:55:32)

Ostatnia zmiana: Remigiusz Różański (11 lipca 2019, 12:40:11)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14132