DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEZAMIESZCZONEJ W BIP

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem www.mops.wroclaw.pl  oraz w BIP, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek. 

Wzór wniosku znajduje się w załączniku wzór wniosku (38kB) word

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.  

Dostęp ten jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.  

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 
  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; 
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania. 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 

W przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO znajduje się w Polityce Klauzul Informacyjnych:
kaluzula informacyjna udostępnianie informacji publicznej

metryczka


Wytworzył: Remigiusz Różański (17 lipca 2015)
Opublikował: Remigiusz Różański (17 lipca 2015, 12:47:39)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ostatnia zmiana: Remigiusz Różański (15 września 2020, 09:42:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5152