Struktura organizacyjna MOPS.

Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej

Na terenie Wrocławia funkcjonuje 7 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej. Kierownicy wszystkich Zespołów urzędują w godzinach od 7.30 - 15.30. Pracownicy socjalni mają swoje siedziby w mikrorejonach opiekuńczych.

Obszary działania ZTPS-ów :

 • Rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Kwalifikowanie do różnorodnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 • Reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach.
 • Mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach, rodzinach, grupach i społecznościach lokalnych w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych.
 • Informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach udzielania pomocy oraz możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.
 • Weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Przyznawanie pomocy usługowej w zakresie uzależnionym od uzasadnionych potrzeb osoby zainteresowanej.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych ZTPS-ach. Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej (z wyłączeniem , skierowań do domów pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym terenowym - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1

Kierownik ZTPS1 - Grażyna Sobierska
ul. Braniborskia 6-8
tel. 71 78-22-486

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2

Kierownik ZTPS2 - Sylwia Kuczyńska
ul. Średzka 42
tel. 71 349-28-59, 71 349-15-86 fax 71 349-28-60

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3

Kierownik ZTPS3 - Joanna Hawryś
ul. Nowowiejska 102
tel. 71 78-23-562

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4

Kierownik ZTPS4 - Elżbieta Wnęk,
ul. Oficerska 9A, pokój 110,
tel./fax 71 78-22-450

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5

Kierownik ZTPS5 - Małgorzata Bębenek
ul. Gen. Karola Kniaziewicza 29 , pokój 24
tel. 71 335-23-85

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6

Kierownik ZTPS6 – Krystyna Pisarek
ul. Bolesława Krzywoustego 296

czasowo - ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
tel/fax  71 77 25 991

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7

Kierownik ZTPS7 - Barbara Wójcik
pl. Św. Macieja 4, pok. 1
tel. 71 78-22-422

Dział Usług Opiekuńczych

Kierownik DUOO - Magdalena Tomicka-Paluszczak
pl. Legionów 4-5
tel./fax: 71 76-57-913

Obszary działania:

 • realizacja polityki dotyczącej świadczenia na terenie Gminy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • weryfikacja faktycznej realizacji usług;
 • nadzór nad stanem wpływów należności z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze i podejmowanie czynności windykacyjnych zmierzających do uzyskania zaległej odpłatności;
 • analiza możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań lub projektów związanych z zakresem zadań Działu;
 • współpraca z pracownikami organizacji pozarządowych w zakresie realizacji usług opiekuńczych;
 • rejestrowanie i ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej;
 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

Kierownik ZOBU - Tomasz Neumann
ul. Zachodnia 3
tel./fax 71 78-23-580, 78-23-584

Obszary działania:
 • diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej osób bezdomnych i uchodźców przebywających w obrębie miasta.
 • udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych osobom bezdomnym i uchodźcom.
 • kierowanie do schronisk i noclegowni, a także domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz ustalenie opłaty za pobyt.

W dziale tym załatwia się wszystkie formalności związane z przyznaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej osobom bezdomnym i uchodźcom.

Podstawę prawną przy przyznawaniu świadczeń stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach.

Dział Pieczy Zastępczej

Kierownik  DPZS- Agnieszka Kowalska
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax (71) 78-64-195

Dział Pieczy Zastępczej zadania realizuje za pomocą:
Sekcja Rodzinnej Pieczy Zastępczej (SRPZ)
Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (SIPZ)
Sekcja Decyzyjno-Administracyjna (SDAM)

Sekcja Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
kierownik SRPZ- Ewa Nowak
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax (71)
76 69 299

Obszary działania :

 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych, RDD, pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie porozumień w przypadku umieszczenia w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia dzieci pochodzących z innych powiatów;
 • wystawianie not księgowych i obsługa rozliczeń;
 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • wydawanie skierowań do zawodowych form pieczy rodzinnej - przygotowywanie i realizacja umów w zakresie zawodowej pieczy zastępczej;
 • realizowanie procedur dotyczących dzieci pozostawionych przez matki bezpośrednio po urodzeniu.
Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej:
kierownik SIPZ - Anna Sobol
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax (71)
76 69 399

Obszary działania :

 • wydawanie skierowań, gromadzenie i przekazywanie dokumentacji dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • realizowanie postanowień sądowych o umieszczeniu dzieci w pieczy, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w zakresie stosowania ustawy o pomocy społecznej dla usamodzielnianych wychowanków;
 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań, opracowywanie decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • nadzór i koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Sekcja Decyzyjno-Administracyjna:

kierownik SDAM - Paweł Jurga
ul. Strzegomska 6 III piętro
tel./fax (71)
78 22 315

Obszary działania :

 • wydawanie rozstrzygnięć w zakresie postępowań prowadzonych w dziale;
 • obsługa porozumień zawieranych w przypadku umieszczenia dzieci pochodzących z Wrocławia na terenie innych powiatów oraz w sprawach odpłatności za Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze;
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących pieczy zastępczej;
 • obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z działu, archiwizacja dokumentów;
 • kierowanie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do mieszkań wspomaganych.
      
Zespół Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kierownik– Monika Jopek
ul. Młodych Techników 58
tel./fax (71) 78-22-412 lub 411

Obszary działania :
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań związanych z pełnieniem  pieczy zastępczej;
 • udzielanie  wsparcia specjalistycznego oraz poradnictwa pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz stała współpraca z sądem w tym zakresie;
 • sporządzanie na zlecenie sądu opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • pozyskiwanie, prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie szkoleń oraz poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnienie pomocy prawnej oraz wsparcia wolontariuszy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dziećmi, w przypadku, gdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować.

Dział Świadczeń     tel. 71 78 22 322
Kierownik: Natalia Siekierka


ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit II piętro)

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

500plus@mops.wroclaw.pl

dzsw@mops.wroclaw.pl

Zastępcy kierownika: 
Ewa Kietla; tel. (71) 78 22 424;
Elżbieta Laskowska; tel. (71) 78 22 329


Zespół Świadczeń
Kierownik Zespołu Świadczeń: Karolina Koper, tel. (71) 78 22 424

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit, II piętro)

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

Do zadań Zespołu Świadczeń należy w szczególności:
 • prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń Dobry Start,
 • bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców,
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit, parter)

Administrator BOK: Agnieszka Stemplewska

Godziny pracy BOK GRAFIT:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach:
od 7.30 -15.00, a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

tel.: (71) 79-99-274,


Zespół Realizacji Świadczeń

Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń: Beata Dąbrowska,
tel. (71) 78 22 493

ul. Hubska 30-32

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

tel. (71) 78 23 570

tel. (071) 78 22 493


Do zadań Zespołu Realizacji Świadczeń należy w szczególności:

 • przygotowywanie list wypłat dla świadczeniobiorców i wydawanie zaświadczeń, (71) 78 22 326, 78 23 577, 78 23 551, 77 25 981
 • prowadzenie postępowań z zakresu stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tel. (71) 78 22 353

Zespół Dłużników Alimentacyjnych

ul. Hubska 30-32

Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

Kierownik Zespołu: Liliana Dąbrówka 

tel. 71 78 22 388

Do zadań zespołu należy: prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

pok. 101 – 71 78 22 389
pok. 102 – 71 78 22 351
pok. 106 – 71 78 22 327Dział Wsparcia Mieszkańców
Kierownik DWMI - Teresa Szymańda
Z-ca kierownika DWMI - Agnieszka Czerwonka

ul. Hubska 30-32
tel. 71 78 22 322; tel. 71 78 23 570


Zespół Świadczeń na Rzecz Mieszkańców

tel.  71 78 22 346; 71 78 22 348


Wykonuje zadania wynikające z ustaw:
 • o dodatkach mieszkaniowych;
 • Prawo energetyczne (dodatki energetyczne);
 • o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne);
 • o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe);
 • o Karcie Polaka
Do zadań zespołu należy:
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz wypłata świadczenia;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wypłata świadczenia;
 • wypłacanie świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
Kierownik DAON - Katarzyna Majchrzak

ul. Strzegomska 6
parter, sala 25
tel./fax (71) 78-22-339, 78-22-342, 78-22-357
 • rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
 • udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowych z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych do:
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • turnusów rehabilitacyjnych
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 • realizowanie innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • nadzór merytoryczny nad Warsztatami Terapii Zajęciowej we Wrocławiu oraz nad Środowiskowymi Domami Samopomocy we Wrocławiu.
 • pomoc niematerialna w postaci kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnej.
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
Kierownik CPSR - Katarzyna Janas

ul. Hubska 30/32
tel./fax 71 78-23-592

CPSR świadczy usługi w zakresie poradnictwa:
 • psychologicznego
 • pedagogicznego
 • rodzinnego, w tym dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej" (więcej w zakładce "Dwa plus trzy i jeszcze więcej")
 • dla osób niesłyszących (pomoc w pisaniu podań, wypełnianiu wniosków, załatwianiu spraw urzędowych, kontakcie z pracownikiem socjalnym -  tłumaczenie)
 • aktywizacji społeczno-zawodowej.
Poradnictwo ma charakter indywidualny i grupowy (grupy wsparcia i grupy edukacyjne).

Poradnictwo udzielane przez Centrum jest bezpłatne.

CPSR koordynuje:
 • program prac społecznie użytecznych  (PSU) dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. 
 • działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. (71) 78-23-591.

Dział Pomocy Instytucjonalnej 
Kierownik DPIN - Dorota Iwaniec

ul. Strzegomska 6
I piętro, pokoje 113-120

tel./fax: 71 7822344, 71 7822343, 71 7822415 lub 416, 71 7822340

Pracownicy socjalni:

Pokój 113- Dzielnica Stare Miasto i Śródmieście tel. 71 78 22 355
Pokój 114 Dzielnica Śródmieście  i Krzyki tel .71 78 22 332
Pokój 115 Dzielnica Fabryczna tel. 71 78 22 364

Obszary działania:

 • kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej;
 • merytoryczne przygotowywanie decyzji kierujących i umieszczających do DPS oraz ustalanie odpłatności za pobyt osoby zainteresowanej i osób zobowiązanych;
 • prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w DPS oraz rejestrów osób już umieszczonych w DPS;
 • współpraca z dyrektorami domów pomocy społecznej na terenie Wrocławia i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w celu uzgadniania możliwości umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej;
 • koordynacja pracy domów pomocy społecznej w obrębie miasta i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania tego typu placówek;
 • kierowanie do mieszkań chronionych.
Dział ten obsługuje osoby, które wymagają  całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można im zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do umieszczenia w domu pomocy społecznej wymagany jest wniosek osoby zainteresowanej, jej zgoda na umieszczenie w domu, bądź zgoda przedstawiciela ustawowego wraz z postanowieniem sądu wyrażającym zgodę na podjęcie działań w kierunku umieszczenia podopiecznego w domu pomocy społecznej, opinia ośrodka pomocy dotycząca stopnia sprawności, decyzja organu emerytalno - rentowego ew. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wywiad środowiskowy. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny - do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. wnoszą:

 • mieszkaniec domu pomocy społecznej, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania domów określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Natomiast szczegółowe zasady określające typy domów, sposób ich funkcjonowania, tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy, standard obowiązujących usług świadczonych przez domy pomocy określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Kierowanie do mieszkań chronionych oraz ustalanie odpłatności za pobyt odbywa się zgodnie z:
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych;
 • uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/218/19 z dnia 16 maja 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych"
Kierownik OOAK - Małgorzata Palinger
ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
tel. 71-352-74-28,

Do zadań Ośrodka Opiekuńczo - Adaptacyjnego należy w szczególności:
 • zapewnianie mieszkania jedno lub dwu pokojowego z kuchnią i łazienką dla osób w wieku poprodukcyjnym zdolnych do samoobsługi 
 • organizowanie odpłatnych imprez okolicznościowych, wycieczek, wieczorków tanecznych.
 • odpłatne zapewnianie gorącego posiłku ww. osobom;
 • integracja osób starszych ze środowiskiem lokalnym przy współpracy z Radą Osiedla i ZTPS-y 
 • prowadzenie mieszkań interwencyjnych dla osób kierowanych przez ZTPS-y
 • informowanie osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych w MOPS formach pomocy i zasadach ich przyznawania.
Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień"
Kierownik -

ul. Litewska 20
51-354 Wrocław
tel. (071) 78-23-500, 78-23-504, 78-23-506


Dzienny Dom Pomocy "Na Ciepłej"
Kierownik DDPC – Maria Koźmińska-Brygoła

ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław
tel. (071) 799 30 40


Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

ul. Rydygiera 43 abcd i 45a
50-248 Wrocław


Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik KADR - Hanna Domańska-Dąbrowska

ul. Strzegomska 6
pok. 209-212

tel. 71-7822305
tel. 71-7822308
tel/fax 71-7822307

Inspektor Ochrony Danych
Remigiusz Różański

ul. Strzegomska 6,
pok. 204

email: iodo@mops.wroclaw.pl
tel. 71-7822316metryczka


Wytworzył: Remigiusz Różański (9 września 2010)
Opublikował: Remigiusz Różański (9 września 2010, 10:16:05)

Ostatnia zmiana: Remigiusz Różański (26 stycznia 2022, 11:06:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75020