Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 1.  Korespondencję można przesłać do MOPS za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na ePUAP jest warunkiem koniecznym aby korespondencja ta została  potraktowana jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
 2. Identyfikator URL Elektronicznej Skrzynki Podawczej MOPS we Wrocławiu:

  e-PUAP
   
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej MOPS we Wrocławiu : 5 MB ( w tym  maksymalny rozmiar załącznika 3,5 MB).
   
 4. Zgodnie z art. 63 KPA : „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzona na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”.
   
 5. Pozostałe dokumenty, oprócz wymienionych w pkt.4, mogą być dostarczane do MOPS na informatycznych nośnikach danych typy: płyta CD, płyta DVD.
   
 6. Dokument elektroniczny dostarczany na informatycznym nośniku danych musi być przekazany wraz z tym nośnikiem. Nośnik ten zostaje trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.
   
 7. Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostaje potwierdzone przez pracownika MOPS dokumentem w postaci papierowej zawierającym:
a.       datę doręczenia;
b.      informację o oznakowaniu, o którym mowa w pkt.6;
c.       sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku;
d.      informacje o zastosowanym algorytmie do obliczenia sumy kontrolnej;
e.       imię, nazwisko i adres wnoszącego;
f.       nazwę i adres MOPS we Wrocł awiu;
g.      podpis osoby reprezentującej MOPS we Wrocławiu.
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Polkowski (21 września 2010)
Opublikował: Remigiusz Różański (21 września 2010, 08:51:21)

Ostatnia zmiana: Remigiusz Różański (8 grudnia 2015, 09:05:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7076